Zekât Hesaplama

Zekât Nisabı
96 gr altın karşılığı TL
Zekât nisabı, 20 miskal yani 96 gr altın veya bu değerde para yahut ticaret eşyasıdır. Zekât veya kurban nisabına mâlik olana zengin denir. Zengin olma tarihinin üstünden bir sene geçince zekât vermek farz olur. Dinimize göre, karı kocanın mal varlığı ayrıdır. Hangisi zengin ise, zekâtı o verir.
Hesaplama Tarihi : 14.06.2024 - 22:15
Altın gr fiyatı : TL
Altın, Gümüş ve Ticâret Malı Zekâtı :
Bilgi Göster :
Canlı, cansız her mal, meselâ yerden, denizden çıkarılmış tuzlar, oksidler, naft, ya’nî petrol ve benzerleri, ticâret yapmak için, ya’nî satmak için satın alındıkları zemân, (Ticâret eşyâsı) olurlar. Altın ile gümüş her ne niyyet ile olursa olsun, hep ticâret eşyâsıdır.
Altın
gr
Gümüş
gr
Kâğıd Para Zekâtı :
Bilgi Göster :
Kâğıd paraların zekâtını da vermek lâzımdır. (Miftâh-üsse’âde) kitâbının sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” arabî olarak diyor ki, (Fülûs denilen bakır paraların gümüş para ile hesâb edilen kıymetleri ikiyüz dirhem gümüş olursa, bu fülûsların değerlerinin kırkda biri kadar gümüş parayı zekât olarak vermek lâzım olur). Bundan anlaşılıyor ki, şimdi kâğıd liraların zekâtını altın lira olarak vermek lâzımdır. Kâğıd olarak verilemez.
TL
Dolar
$
Sterlin
£
Euro
Toprak Mahsûllerinin Zekâtı (Uşr) :
Bilgi Göster :
Uşr vermek de farzdır. Toprakdan alınan mahsûlün zekâtına (Uşr) denir. Borcu olanın da uşr vermesi lâzımdır. İmâm-ı a’zam buyuruyor ki: (Her sebze ve meyve, az olsun, çok olsun, mahsûl toprakdan alındığı zemân, onda birini veyâ kıymeti kadar altın veyâ gümüşü, müslimân fakîrlere vermek farzdır). Hayvan gücü ile veyâ dolap, motör ile sulanan yerdeki mahsûl elde edilince, yirmide biri verilir. İster onda bir, ister yirmide bir olsun, hayvan, tohum, âlet, gübre, ilâç ve işçi masraflarını düşmeden evvel, vermek lâzımdır. Bir sâ’dan az mahsûlün [Yarım sâ ölçek, ihtiyatlı olarak 1750 gramdır] uşru verilmez. Toprağın sâhibi çocuk, deli, köle olsa da, uşru verilir. Ne kadar olursa olsun, ev bağçesindeki meyve ve sebzeler için ve odun ve ot ve saman için uşr verilmez.
Mahsûl 1
kg
Sulama
Mahsûl 2
kg
Sulama
Mahsûl 3
kg
Sulama
Mahsûl 4
kg
Sulama
Dört Ayaklı Hayvan Zekâtı :
Bilgi Göster :
(Mevkûfât) kitâbında buyuruyor ki: (Yılın yarıdan fazlasında parasız çayırda otlıyan hayvanlar, üretmek için, [sütü için] olursa, bunlara (Sâime) hayvan denir. Sâime hayvan sayısı, nisâb mikdârı oldukdan bir yıl sonra, zekâtı verilir. Yün için, yük taşımak için, binmek için olursa, sâime denilmez ve zekât lâzım olmaz). Deve, sığır gibi başka cinsden sâime hayvanlar, birbirlerine ve diğer ticâret eşyâsına eklenmezler.
 • Dört devenin zekâtı verilmez. Devenin nisâbı beşdir.
 • Sığırın nisâbı otuzdur. Otuzdan az sığırı olan, bunların zekâtını vermez.
 • Koyunun nisâbı kırkdır. Kırkdan az koyunu olan zekâtını vermez.
 • Erkek ve dişi atlar, bir arada ve çayırda, üretmek için beslenirse zekâtını vermek gerekir. Binmek ve yük için ise, zekâtları verilmez. Yalnız erkek atı [aygırı] olanın zekâtı olmaz, çünkü bunlar üremez.
Deve
adet
Sığır
adet
Koyun
adet
At
adet


 • Zekât vermek, hicretin ikinci senesinde Ramezân ayında farz oldu. Zekâtın farzı birdir. Her müslimânın tam mülkü olan nisâb mikdârındaki (Zekât malı)nın, belli zemânda, belli mikdârını, zekât niyyeti ile ayırıp, emr edilen müslimânlara vermekdir. Tam mülk, halâl yoldan gelip, kullanması mümkin ve halâl olan öz malı demekdir.
 • Hanefî mezhebinin âlimleri dediler ki, (Mükellef) olan, ya’nî âkıl, bâliğ [cünüb olup gusl abdesti almağa başlıyan bir yaşa gelmiş] olan ve hür olan müslimân erkek ve kadının, şartları bulununca, zekât vermeleri farzdır. Zekât vermek, malı müslimân fakîre temlîk etmekle olur. Ya’nî, malı fakîrin eline vermek lâzımdır.
Dört mezhebde de dört dürlü (Zekât malı) vardır:
 1. Senenin ekserî zemânında, çayırda parasız otlayan dört ayaklı hayvanlar.
 2. Altın ile gümüş.
 3. Ticâret için alınıp, ticâret için saklanılan (Ticâret eşyâsı).
 4. Yağmur suyu veyâ nehr, dere suyu ile sulanan, harâclı olmıyan bütün topraklardan [uşrlu toprak olmasa bile] ve vakf toprakdan çıkan şeyler.

Kaynak : Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, 143. Baskı, Hakikat Kitabevi, İstanbul.
Zekât, yalnız aşağıda yazılı, yedi sınıfda bulunan müslimânlara verilir.
 1. (Fakîr): Nafakasından fazla, fekat nisâb mikdârından az malı olana fakîr denir.
 2. (Miskîn): Bir günlük nafakasından fazla birşeyi olmıyan müslimâna miskîn denir.
 3. (Âmil): Ya’nî Sâime hayvanların ve toprak mahsûllerinin zekâtlarını toplayan (Sâ’î) ile, şehr dışında durup rastladığı tüccârdan ticâret malı zekâtını toplıyan (Âşir), zengin dahî olsalar, işleri karşılığı zekât verilir.
 4. (Mükâteb): Ya’nî efendisinden kendisini satın alıp, borcunu ödeyince, âzâd olacak köle.
 5. (Münkatı’): Cihâd ve hac yolunda olup, muhtâc kalanlar.
 6. (Medyûn): Borcu olan ve ödeyemeyen müslimânlar.
 7. (İbnüs-sebîl): Kendi memleketinde zengin ise de, bulunduğu yerde yanında mal kalmamış olan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtâc kalan.

Kaynak : Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, 143. Baskı, Hakikat Kitabevi, İstanbul.